การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สน.นิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O23. – ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)      นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

O24. – การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

O25. – การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O26. – แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

O27. – คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O28. – แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

ระบบการรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ

O29. – การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร