การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สน.นิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1. – โครงสร้าง
       – อัตรากำลัง
       – ข้อมูลผู้บริหาร

O2.  – อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ
       – นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       – ยุุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 20 ปี

O3. – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O4. – ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O5. – ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O6. – การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

O7. – แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี
      – รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

การปฏิบัติงาน

O8. – คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

การให้บริการ

O9. – คู่มือการให้บริการประชาชน

O10. – E–Service

O11. – ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

O12. – แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

O13. – มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

O14. – แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา

O15. – แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

O16. – สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O17. – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18. – ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19. – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O20. – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21. – หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนากำลังพล

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22. – ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุรจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O23. – ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
         – นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

O24. – การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

O25. – การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
         – การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O26. – แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
         – การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

O27. – คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O28. – แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

ระบบการรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ

O29. – การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O30. – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน