การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สน.นิมิตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุรจริต

แบบประเมิน

สำหรับประชาชน

สำหรับตำรวจ

การสำรวจความพึงพอใจ