การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สน.นิมิตใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

25.นโยบายการบริหารกำลังพล

26.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุรจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

35.การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

41.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ

42.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

แบบประเมิน

สำหรับประชาชน

สำหรับตำรวจ

การสำรวจความพึงพอใจ