7. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

pdf_laws_07