4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

pdf_laws_04