1.การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตเปิดสถานบริการ