O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่

  แผน/ระเบียบ/นโยบาย

1 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด
5 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สถานนีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด