แผน/ระเบียบ/นโยบาย สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่

  แผน/ระเบียบ/นโยบาย

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สถานนีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด