แผน/ระเบียบ/นโยบาย

1 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด