แจ้งเบาะแส – ร้องเรียน การกระทำผิดกฏหมาย / การกระทำทุจริต
สน.นิมิตรใหม่ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม แจ้งแหล่งอบายมุข ร้องเรียนตำรวจ การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโปรดแจ้งมาที่ nimitmaipolicecom@gmail.com