รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รายละเอียด ได้รับจัดสรร 100 % ใช้ไป % คงเหลือ % หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบสายงานสอบสวน
ค่าสาธารณูปโภค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน

1 ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน วันที่ 11 ต.ค.2564 คลิกดูภาพ
2 ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน วันที่ 14 ธ.ค.2564 คลิกดูภาพ