ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน วันที่ 11 ต.ค.2564

ผู้กำกับการ สน.นิมิตรใหม่ มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานใน สน.นิมิตรใหม่ เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละสายงาน จึงขอเชิญท่าน และให้ท่านแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตรและประทวนทุกนาย  เข้าร่วมประชุมฯ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2654 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  สน.นิมิตรใหม่