O9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

  คู่มือสำหรับประชาชน

1 คู่มือประชาชน สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด
2 คู่มือประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหลด
3 พันธะสัญญาของสถานีตํารวจนครบาลนิมิตรใหม่ ดาวน์โหลด
4 การขออนุญาตใช้เสียง ดาวน์โหลด
5 สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ดาวน์โหลด
6 การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

แผนผังให้บริการประชาชน