คู่มือการปฏิบัติงาน

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. ปี 2562 ดาวน์โหลด
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
3 คู่มืองานป้องกันปราบปราม
- คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ ดาวน์โหลด
- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม 2564 ดาวน์โหลด
- คู่มือการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสบเหตุ 2559 ดาวน์โหลด
4 คู่มืองานอำนวยการ
- งานธุรการและพัฒนากำลังพล ดาวน์โหลด
- งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ ดาวน์โหลด
- งานกำลังพล ดาวน์โหลด
- งานวินัย ดาวน์โหลด
- งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ดาวน์โหลด
- งานยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด
- งานพัสดุ ดาวน์โหลด
- งานการเงิน ดาวน์โหลด
- ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ดาวน์โหลด
- การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล ดาวน์โหลด
5 คู่มืองานสืบสวน
- คู่มืองานสืบสวน 1 ดาวน์โหลด
- คู่มืองานสืบสวน 2557 ดาวน์โหลด
6 คู่มืองานสอบสวน
คู่มืองานสอบสวน 2021 ดาวน์โหลด
คู่มืองานสอบสวนและคำสั่งสำหรับพนักงานสอบสวน ดาวน์โหลด
7 คู่มืองานจราจร ดาวน์โหลด