คู่มือการปฏิบัติงาน

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. ปี 2562 ดาวน์โหลด
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
3 คู่มืองานป้องกันปราบปราม ดาวน์โหลด
4 คู่มืองานอำนวยการ ดาวน์โหลด
5 คู่มืองานสืบสวน ดาวน์โหลด
6 คู่มืองานสอบสวน ดาวน์โหลด
7 คู่มืองานจราจร ดาวน์โหลด