คู่มือการปฏิบัติงาน

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตร. ปี 2562 ดาวน์โหลด
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด