กฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘