กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘